ЕКСКУРЗИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПОРТФОЛИО

 

Анкета на тема: ПРОУЧВАНЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПОРТФОЛИО (УПП) В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Образование: А. Мениджър с бизнес образование; Б. Мениджър без бизнес образование, но с висше образование; В. Мениджър без бизнес образование и без висше образование.
Възрастова група: А. Между 20-35; Б. Между 35-45; В. Между 45-55;Г. Между 55-65; Д. Над 65

1. Какво знаете за Управление на проектно портфолио (УПП)?
А) Не съм запознат/а с такъв вид управление;
Б) Съвсем малко;
В) Запознат съм добре;
Г) УПП се използва в моята организация.

2. Кои според Вас са основните потребители на УПП в една организация?
А) Мениджърите в различните отдели;
Б) Служителите на фирмата;
В) Висшето ръководство на организацията.

3. Бихте ли използвали УПП като основно управление във Вашата организация?
А) Не;
Б) Бих го въвела частично;
В) Да.

4. Смятате ли, че с въвеждането/използването на УПП ефективността на вашия бизнес ще се подобри?
А) Да;
Б) Ще се подобри частично;
В) Не мисля, че ще се подобри.

5. Бихте ли закупили софтуер за управление на проекти?
А) Да;
Б) Не съм сигурен/на;
В) Не бих използвал/а такъв софтуер.

6 . Какво за Вас означава “добро” управление на проектно портфолио?
А. Намаляване на риска в организацията;
Б. Постигане на баланс;
В. Подобряване на финансовите показатели.

7. Важна ли е координацията, според Вас, между различните проекти във Вашата организация за постигането на стратегическите цели на организацията?
А) Да;
Б) Не е важна;
В) Не мога да преценя.

8. Смятате ли, че с въвеждането/използването на проектно портфолио се намалява финансовия риск в организацията?
А) Да;
Б) Не;
В) Частично.

9. Кой е най-важният приоритет за Вас при селектиране на проекти?
А) Постигане на максимална печалба;
Б) Баланс между краткосрочни и дългосрочни проекти;
В) Избиране на правилния проект.

10. Какъв ефект очаквате след въвеждането на УПП?
А) Ще бъдат постигнати структурни промени в организацията;
Б) Ще се подобрят инвестициите в организацията;
В) Ще се взимат по-лесно управленски решения.

11. Кое, според Вас, би подпомогнало най-много успешното приключване на един проект?
А) Използването на софтуер за проекти;
Б) Подкрепата на висшето ръководство на организацията;
В) Използването на нови методи и технологии.

12. Важно ли е, според Вас, един проект да има “жизнен цикъл” – да не бъде само еднократно използван?
А) Да;
Б) Не;
В) Не мога да определя.

13. Кое, според Вас, е най-важния фактор при планирането на проекти?
А) Да се оцени риска при изпълнението;
Б) Да се планират ресурсите;
В) Да се изготви списък със задачи за осъществяването на проектите.

14. Кои фактори, според Вас, намаляват ефективността на един проект?
А) Борба за надмощие в екипа;
Б) Изменение на целите на проекта;
В) Липса на стимул за работа в екипа.

15. Важно ли е за Вас да видите постигнатите финансови резултати на

организацията Ви в графичен вариант?
А) Да;
Б) Не е важно;
В) Не съм сигурен/а.

16. Кои според Вас са решаващите фактори при изпълнението на един проект?
А) Наличие на подходяща информация;
Б) Използване на съвременна технология;
В) Подходящ персонал.

17. Кои са основните задачи за Вас при въвеждането на УПП?
А) Да се определят приоритетните проекти;
Б) Да се намали риска и да се подобрят финансовите резултати;
В) Да се постигне единство с цел постигане на стратегическите цели.

18. Според Вас кой играе най-важна роля при финансовото управление на проектите?
А) Целият екип;
Б) Проектният мениджър;
В) Спонсорите на проектите.

19. Кои са основните цели при плана за мониторинг и контрол?
А) Разработване на рамка на проекта;
Б) Идентифициране на текущи отклонения в плана;
В) Разкриване на причините за отклоненията в плана.

20. Кои за Вас са най-важните показатели при оценката на проектното портфолио?
А) Оценка на методите и стратегиите на проектите;
Б) Оценка на иновациите в управлението;
В) Оценка на целите и стратегиите на проектите.